???? آرامْ قَـدم گذارْ ، تو ميهمان خاٰنہ اے…

هر چہ كرديم نشد امسال حضورے مطابق هر سال افتخار ميزبانيتان را داشتہ باشيم پس ما را از قاب موبايل هايتان ميهمان خانه هايتان كنيد.

* « ناگفتہ » ،
وبينارے براي سبك زندگے،

بہ گفتگو مينشينيم در خدمت جناب آقاے دكتر محمد رضا كمن
و
شعر خوانے جناب آقاے عظيم الشأن.

“حضور در اين برنامہ رايگان و مایہ افتخار گروه است

* همچنين از محتواے اين وبينار هدایایے در نظر گرفتہ شده است كه در طے مراسم خدمت مخاطبين اعلام خواهد شد”
.
.